Warunki uczestnictwa i ubezpieczenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYKI PRZYGODA WAŻNE OD 01.02.2012

Zasady Ogólne

1. Niniejsze “Warunki uczestnictwa” wraz z „Ważnymi Informacjami dot. imprez BT PRZYGODA oraz „Programem danej imprezy tj. ofertą” stanowią integralną część - „Umowy-Zgłoszenia udziału w imprezach turystycznych” organizowanych przez BIURO TURYSTYKI PRZYGODA zwanego dalej BT PRZYGODA. Oferta - program imprezy obejmuje określenie świadczeń należnych Klientowi, ich standard, termin realizacji. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z wymienionymi wyżej dokumentami– informacje w nich zawarte dotyczą obywateli Polski posiadających stały adres zamieszkania na terenie Polski.
2. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania “Umowy-Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej” przez Klienta (jest to osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o udział w imprezie BT PRZYGODA jak i osoba, na rzecz której została zawarta umowa czyli Uczestnik) i BT PRZYGODA lub uprawnionego agenta. Uczestnikiem imprezy jest osoba podpisująca umowę oraz inne osoby objęte zgłoszeniem (np. członkowie rodziny, osoby niepełnoletnie i inne).Klient bierze na siebie odpowiedzialność za dokonanie pełnej wpłaty za wszystkie wymienione w umowie osoby oraz przekazania im wszystkich informacji o imprezie i warunkach uczestnictwa wynikających z umowy, oraz oświadcza, że posiada pełnomocnictwo osoby trzeciej na rzecz, której zawiera umowę. Za osobę niepełnoletnią umowę podpisuje jej prawny opiekun.
3. Podpisując Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy przez BT PRZYGODA (zgodnie z art.23 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08. 1997) oraz oświadcza, że inne zgłoszone przez niego osoby wyraziły zgodę w w/w sprawie.
4. BT PRZYGODA zobowiązuje się do solidnego świadczenia usług w sposób zgodny z warunkami określonymi ofertą i przyjętym w formie zgłoszenia zamówieniem Klienta.
5. W przypadku, gdy któreś ze świadczeń zawartych w Umowie-Zgłoszeniu nie może być zrealizowane w warunkach okre¬ślonych w Umowie, BT PRZYGODA ma obowiązek wystąpienia w terminie do 5 dni roboczych od podpisania Umowy-Zgłoszenia o zgodę Klienta na zmianę warunków umowy. Umowa na nowych warunkach dochodzi do skutku, po uzyskaniu zgody Klienta, co może nastąpić również poprzez zapłatę. Brak zgody Klienta na nowe warunki oznacza rozwiązanie umowy bez konsekwencji dla jej stron. Warunki Płatności. Cena imprezy
6. Warunkiem wpisania na listę uczestników imprezy turystycznej jest zgłoszenie w biurze BT PRZYGODA lub w biurach upo¬ważnionych agentów: a. wypełnionej i podpisanej “Umowy-Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej” b. wpłaty I raty w wysokości 30 % ceny imprezy. Wpłata ta winna wpłynąć do biura BT PRZYGODA w ciągu 48 godzin od momentu podpisania umowy. II rata czyli dopłata do całości ceny imprezy powinna być wpłacona nie później niż 30 dni przed rozpo¬częciem imprezy turystycznej. Klient wpłaca należność na rzecz BT PRZYGODA w jego siedzibie, u przedstawicieli, lub na rachunek bankowy BT PRZYGODA. W przypadku płatności w formie przelewu za termin wpłaty uznaje się dzień wpłynięcia należności na konto bankowe BT PRZYGODA.
7. Niedopełnienie przez klienta dopłaty do 100% w oznaczonym terminie powoduje rezygnację klienta i rozwiązanie umowy.
8. Cena ustalona w umowie może być podwyższona tylko w przypadku, gdy BT PRZYGODA udokumentuje, że na podwyższenie ceny miały wpływ takie okoliczności jak: wzrost kosztów transportu (np. cen paliwa), wzrost kursów walut, wzrost opłat urzędowych, podatków oraz opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, przeładunkowe lub załadunkowe w portach lotniczych i morskich. O zmianie ceny BT PRZYGODA niezwłocznie powiadomi Klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona.
9. W przypadku zmiany ceny określonej w pkt.8, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Uprawnienia do odstąpienia od umowy powinno zostać zrealizowane niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o podwyżce ceny, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od takiego zawiadomienia.
Obowiązki uczestnika 10. Uczestnik wyjazdu zagranicznego musi posiadać aktualny paszport lub inny dokument wymagany prawem do przekro¬czenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. BT PRZYGODA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe wystawienie lub odmowę wydania paszportu lub wizy oraz odmowę prawa wjazdu do danego kraju wynikające z działań uprawnionych organów lub służb. Koszty wydania paszportów, wiz oraz paszportów tymczasowych pokrywa Uczestnik.
11. Przy wyjazdach do państw układu Schengen, mimo zniesienia kontroli granicznych każdy Uczestnik imprezy nadal musi po¬siadać przy sobie paszport lub nowy dowód osobisty. Szczegóły w „Ważnych informacjach dotyczących imprez BT PRZYGODA”.
12. Przy wyjazdach do krajów, do których nie jest wymagana wiza dla obywateli polskich, obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie, w czasie umożliwiającym prawidłową realizację imprezy turystycznej.
13. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych i docelowych.
14. W czasie trwania imprezy uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do wskazówek pilota grupy, kierownika kolonii, obozu oraz opiekunów oraz bezwzględnego przestrzegania regulaminu kolonii/obozu zawartego w karcie kwalifikacyjnej.
15. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych za wyrządzone z własnej winy szkody i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych przez siebie szkód. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
16. W przypadku zakupienia przez Klienta kolonii i obozów młodzieżowych Klient zobowiązuje się do dostarczenia karty kolonijnej w określonym przez BT PRZYGODA terminie, zawierającej pełne dane uczestnika (obowiązkowo PESEL) i zabrania przez uczestnika aktualnej legitymacji szkolnej. Jest to warunek konieczny do przyjęcia uczestnika na kolonie/obóz Rezygnacja z imprezy turystycznej, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze
17. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klienci mają możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej lub zmiany terminu imprezy. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmianie terminu imprezy Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), w miejscu, w którym została zawarta umowa. Datą złożenia rezygnacji lub oświadczenia o zmianie terminu imprezy jest dzień jej wpływu do biura podróży, w którym została zawarta umowa.
18. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, zmiany terminu imprezy turystycznej lub nie rozpoczęcia podróży Pol-Travel może żądać od Klienta wynagrodzenia za poczynione przygotowania i dokonane nakłady.
19. W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu imprezy turystycznej przez Klienta, BT PRZYGODA zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kwotą stanowiącą równowartość udokumentowanych, kosztów rzeczywiście poniesionych przez BT PRZYGODA (wynikających m.in. z umów podpisanych z podwykonawcami) do chwili doręczenia BT PRZYGODA oświadczenia Uczestnika o rezygnacji lub zmianie terminu imprezy. BT PRZYGODA przy zachowaniu należytej staranności podejmie działania zmierzające do ograniczenia kosztów rzeczywistych i strat związanych z rezygnacją Klienta z udziału w imprezie lub zmianą terminu imprezy. Klient może obniżyć koszty związane z ewentualną zmianą terminu lub rezygnacją z imprezy poprzez zawarcie (w momencie podpisywania umowy) indywidualnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy. Więcej o tym ubezpieczeniu w „Ważnych Informacjach dot. imprez BT PRZYGODA”. Zwrot wpłaty klienta pomniejszonej o rzeczywiście poniesione koszty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu pisemnej rezygnacji udziału w imprezie.
20. W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji z imprezy Klient powinien natychmiast powiadomić pisemnie o tym fakcie BT PRZYGODA podając termin i nazwę kraju, do którego miał jechać. O wysokości kosztów poniesionych przez Klienta rezygnującego z imprezy lub zmieniającego termin imprezy (zgodnie z punktem 19) decyduje data odbioru przez BT PRZYGODA rezygnacji lub oświadczenia o zmianie terminu imprezy lub dzień niewykonania przez uczestnika czynności określonych umową.
21. Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza opłatą manipulacyjną w wysokości do 100 zł od osoby (stanowiącą wysokość rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora w wyniku tej zamiany), jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże BT PRZYGODA osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.
22. Opłatę manipulacyjną w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom poniesionym przez BT PRZYGODA pobiera się za zmianę przez uczestnika istotnych danych podawanych przy zawieraniu umowy np. danych osobowych, miejsca rozpoczęcia podróży, standardu zakwaterowania, oraz za zmiany umowy, o których mowa w punkcie
23. Pod pojęciem „zmiany umowy“ rozumie się zmianę: terminu imprezy turystycznej, celu imprezy turystycznej, miejscowości, z której rozpoczyna się impreza turystyczna, zakwaterowania, środka transportu, zakresu świadczeń i świadczeń płatnych dodatkowo, np. wycieczki, zajęcia płatne dodatkowo.
24. Wszelkie opłaty, związane z rezygnacją i zmianą umowy imprezy turystycznej są natychmiast wymagalne.
25. Biuro Podróży BT PRZYGODA oświadcza, że jako organizator turystyki jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do Uczestników na warunkach i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Upoważnienie do dysponowania środkami z polisy posiada marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej o tym ubezpieczeniu w „Ważnych Informacjach dot. imprez BT PRZYGODA”.


Ubezpieczenia

26. Zawierając powyższą Umowę Klient deklaruje, że jego stan zdrowia i innych osób objętych umową umożliwia udział w imprezie turystycznej, zwalania leczących go lekarzy w kraju i zagranicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża zgodę na udostępnianie Ubezpieczycielowi dokumentacji lekarskiej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Signal Iduna w związku z zawartymi w ich imieniu przez BT PRZYGODA umowami ubezpieczenia zgodnie z ustawą o danych osobowych.
27. Przed podpisaniem umowy klient ma obowiązek zapoznania się z „Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia”, które zostaną mu udostępnione przez sprzedawcę.
28. Uczestnicy imprez zbiorowych BT PRZYGODA są ubezpieczeni przez Signal Iduna PTU S.A. ul. Przyokopowa 31 01-208 Warszawa A) dla imprez zagranicznych w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia – wariant podstawowy (suma ubezpieczenia 20 000 Euro), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 15000 PLN). B) dla imprez krajowych w zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (suma ubezpieczenia 10 000 zł na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i 10 000 zł na wypadek śmierci).
29. W przypadku innych imprez niż kolonie/obozy koszty leczenia za granicą pokrywane są gotówką przez uczestnika lub w przypadku poważnych szkód bezgotówkowo przez Signal Iduna PTU S.A. W przypadku kolonii i obozów koszty leczenia zagranicą pokrywane są bezgotówkowo przez Signal Iduna PTU S.A. Dokumentację związaną z kosztami leczenia wypełnia i podpisuje wychowawca wraz z uczestnikiem, a rozliczenia z Ubezpieczycielem dokonuje BT PRZYGODA. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez klienta w lub Signal Iduna PTU S.A. w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są w biurze BT PRZYGODA .
30. Informacje dotyczące ubezpieczenia zawarte w pkt.28 i 29 nie dotyczą uczestników, którzy nie posiadają obywatelstwa polskiego i nie mają stałego adresu zamieszkania na terenie Polski.
31. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy nie obejmuje chorób przewlekłych. Uczestnicy cierpiący na choroby przewlekłe muszą przed wyjazdem uzyskać zgodę i zalecenia swojego lekarza oraz odnotować je w Karcie Kwalifikacyjnej. BT PRZYGODA nie zapewnia lekarstw i środków medycznych stosowanych przy chorobach przewlekłych i chronicznych. Ubezpieczenie zawarte w cenie imprezy odbywającej się w Polsce nie obejmuje kosztów leczenia, w tym zakupu lekarstw.
32. Pieniądze i inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników powinny być po przybyciu do miejsca zakwaterowania złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez wychowawców / pilotów.
Odwołanie / zmiana programu imprezy turystycznej. Zakres odpowiedzialności. Reklamacje.
33. BT PRZYGODA ma prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie nie zależnych: siła wyższa (np. klęski żywiołowe, wojna), decyzje władz państwowych lub innych instytucji. BT PRZYGODA ma prawo do odwołania imprezy z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (poniżej 80% planowanej liczby uczestników danej imprezy), w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy i zobowiązuje się powiadomić Klienta o tym w formie pisemnej. W przypadku odwołania imprezy BT PRZYGODA może zaproponować ofertę zastępczą lub zwraca wpłacone przez Klienta należności bez potrąceń.
34. BT PRZYGODA ma prawo odstąpić od realizacji propozycji fakultatywnych zapowiedzianych w programie (minimum 80% miejsc w autokarze) lub wyjazdu z danego miasta (minimum 5 osób) o ile liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum, o czym BT PRZYGODA zawiadomi Klienta nie później niż 7 dni przed wyjazdem.
35. Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty, jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie nastąpiła z przyczyny BT PRZYGODA. Należą do nich: odwołanie imprezy; zmiana istotnych warunków umowy (cena, termin, miejsce i standard zakwaterowania, środek transportu, zmiana miejsca wyjazdu). Uprawnienie do rezygnacji z imprezy z tych przyczyn Klient powinien zrealizować niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o zmianach, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.
36. Jeżeli przed rozpoczęciem imprezy turystycznej BT PRZYGODA jest zmuszone, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powinno niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie poinformować BT PRZYGODA, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy, za zwrotem wszystkich wniesionych opłat. Jeżeli Klient, odstępuje od umowy z trybie opisanym w zdaniu poprzednim lub jeżeli BT PRZYGODA odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, ma on prawo, według swojego wyboru uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie, za zwrotem różnicy w cenie lub może żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych opłat.
37. Jeżeli istotne świadczenia urlopowe nie są wykonywane zgodnie z umową, Klient ma prawo do żądania usunięcia tego niedociągnięcia (braku). BT PRZYGODA zobowiązane jest do usunięcia tego niedociągnięcia (braku) poprzez zaoferowanie Klientowi innego świadczenia mającego równą lub wyższą wartość (tzw. świadczenie zastępcze). Klient po zakończeniu imprezy turystycznej może zażądać od BT PRZYGODA obniżenia ceny imprezy turystycznej, jeżeli umówione istotne świadczenie w trakcie imprezy turystycznej nie zostało wykonane zgodnie z umową.
38. Reklamacje dot. realizacji umowy winny być zgłoszone indywidualnie, wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Reklamacja winna zawierać uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody. BT PRZYGODA na złożone reklamacje odpowie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty jej dostarczenia. W każdym przypadku, gdy w trakcie trwania imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy winien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela BT PRZYGODA (kierownika kolonii/obozu, pilota) w miejscu powstania zdarzenia lub w przypadku braku możliwości poinformowania przedstawiciela bezpośrednio powinien zawiadomić BT PRZYGODA w Inowrocławiu (tel. 52 355 91 11 – całodobowa automatyczna sekretarka). Zgłoszenie/zawiadomienie to ma na celu umożliwienie przedstawicielom BT PRZYGODA naprawienia wady.
39. BT PRZYGODA nie przyjmuje reklamacji i oświadczeń pisemnych przesyłanych pocztą elektroniczną. Wszystkie reklamacje należy składać wyłącznie w formie pisemnej w siedzibie BT PRZYGODA lub listem poleconym na adres siedziby BT PRZYGODA: Biuro Turystyki Przygoda Ryszard Kamassa, ul. Św. Ducha 8, 88-100 Inowrocław
40. Umowy odrębne między BT PRZYGODA, a Klientem odbiegające od warunków podanych w ofercie są wiążące tylko, jeśli w niedwuznaczny sposób wynikają z „Umowy-zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej”. Poszukiwania przedmiotów zapo¬mnianych należy rozpocząć niezwłocznie po powrocie. BT PRZYGODA ma prawo pobrać opłatę na pokrycie kosztów poszukiwania (np. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe itp.) bez względu na to, czy rzecz zapomniana zostanie odnaleziona.
41. BT PRZYGODA odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze faktycznym prawnym lub administracyjnym, nadzwyczajne i nieprzewidywalne pomimo dołożenia należytej staranności, skutkiem decyzji władz państwowych i administracyjnych w kraju i za granicą (np. postoje na granicach, czynności celne), działaniem lub zaniechaniem Klienta (np. spóźnienie na zbiórkę dobrowolne nieskorzystanie z części lub całości imprezy), działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z BT PRZYGODA, o ile nie możne było ich przewidzieć ani uniknąć. Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wymienionych powyżej nie zwalnia BT PRZYGODA od obowiązku udzielenia, w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
42. BT PRZYGODA nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody. Ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy turystycznej (ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie).
43. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji poszczególnych rodzajów imprez są zawarte w „Ważnych informacjach dotyczących imprez BT PRZYGODA”, które stanowią integralną część umowy.
44. Nieważność pojedynczych postanowień umowy-zgłoszenia lub niniejszych Warunków nie narusza ważności całej umowy. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy, strony będą próbowały rozstrzygnąć polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd, który wedle ustawy jest miejscowo i rzeczowo właściwy.
45. Sprawy nieuregulowane w umowie rozstrzygają przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.